Corona

Tijd voor DKO!

Teken hier de petitie!
www.tijdvoordko.be

DKO!

Teken hier de petitie!

Beste Mijnheer de Minister,
Beste Mijnheer Weyts,

onlangs verkondigde u dat onderwijs een fundamenteel basisrecht is. Een uitspraak die we maar al te graag toejuichen, want of je nu een kind, jongere of volwassene bent, leren doet inderdaad beroep op één van onze menselijke basiseigenschappen, nl. onze nieuwsgierigheid.

Op vlak van onderwijs zijn we gezegend in ons land. We kunnen levenslang leren, niet alleen talen, wiskunde, wetenschappen of economie maar ook vele vormen van kunst en cultuur. Ons land is trouwens een unicum op dat vlak. Overal ter wereld wordt er met grote ogen gekeken naar ons deeltijds kunstonderwijs en haar uitermate toegankelijk, kwalitatief en democratisch karakter!

Wij maken er zelf graag en met veel enthousiasme gebruik van sinds het nieuwe decreet het aanbod alleen nog maar heeft doen toenemen. Het leerlingenaantal is daarom ook gevoelig gestegen tot wel 200.000!

Maar er is reden tot bezorgdheid, grote bezorgdheid, die ons aanspoort om u deze brief te schrijven!

De uitbraak van corona brengt ons recht op onderwijs steeds meer in het gedrang.

Ten eerste hebben we het gevoel dat het Deeltijds Kunstonderwijs bij beslissingen steeds als laatste aan bod  komt en ten tweede vaak de zwaarste maatregelen opgelegd krijgt.

Dit begint een ander recht in het nauw te drijven, nl. het recht op kwalitatief onderwijs. Vooral wij, de groep jongeren en volwassenen, hebben de gevolgen van de maatregelen tot nu toe het meeste gevoeld.

Sinds maart vorig jaar zijn onze lesmomenten gehalveerd, gevierendeeld of afgelast. We hebben nauwelijks nog de mogelijkheid om te kunnen werken in goed uitgeruste ateliers of repetitieruimtes met de broodnodige persoonlijke en volwaardige begeleiding.Begrijp ons niet verkeerd, we verstaan de noodzaak van de strikte maatregelen ten zeerste. De leerkrachten en de directies doen hun uiterste best om goede alternatieven te bieden op afstand. Maar dit digitale kader vervangt onmogelijk de klank van een repetitieruimte, de accommodatie van een keramiekatelier, de noodzakelijke ruimte van het danslokaal,…. Ook de inspirerende en spontane interactie met de leerkrachten, de medestudenten, een jury of een publiek blijft achterwege.Het beperkte aantal contactmomenten in de academie, het tekort aan materiaal en begeleiding tijdens thuisopdrachten zorgen ervoor dat we ook dit jaar achterop geraken in het bereiken van de doelen die het leerplan vooropstelt.

Als de situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen de komende maanden dezelfde blijven dan zullen we op het einde van het jaar niet klaar zijn om voor een jury te komen. Ons werk zal ook deze keer niet voldoen aan de vooropgestelde doelen.
Zelfstandige ondernemers worden door de overheid ondersteund door compenserende maatregelen zoals broodnodig blijkt. Leerlingen van het CVO kregen vorig schooljaar compensatie voor de verloren lestijd. Toch blijft elke vorm van ondersteuning voor onze onderwijsvorm uit. Het is zelfs zo erg dat we niet kunnen dubbelen omdat de school dan gesubsidieerde leerkrachturen verliest.

We hebben betaald voor een kwalitatieve opleiding maar verliezen onze leertijd, kunnen onze competenties niet halen en krijgen geen compensatie. We voelen ons dan ook steeds meer in de steek gelaten.

Daarom deze brief, daarom deze oproep, Mijnheer de Minister. Geef en bescherm ons recht op kwalitatief onderwijs.

  1. Wij willen geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld maar wel meer tijd! Meer tijd om ons artistieke proces naar behoren te kunnen ontwikkelen en voltooien zodat we het verloren jaar nog kunnen inhalen. Zorg dat we geen verloren “Corona-generatie” worden!
  2. Geef ons een extra jaar zonder dat we onze studiepunten verliezen, zonder dat we maar voor de helft meetellen voor de berekening van de leerkrachturen.
  3. Bevries de leerkrachten hun uren voor de komende 2 jaar. Zo kan de broodnodige en kwalitatieve begeleiding gegarandeerd blijven.

Maar er is nog meer! Meer dan ooit wordt duidelijk dat het kunstonderwijs, naast het ontwikkelen van artistieke vaardigheden en competenties, ook een zeer sterke sociale component heeft die ons helpt om mentaal sterk en weerbaar te blijven.

De academie is een toevluchtsoord om overeind te blijven in deze moeilijke en barre tijden, voor zowel de kinderen als voor ons, de jongeren en de volwassenen. We hebben het laatste jaar al enorme inspanningen geleverd en zijn nu de kwetsbaarste en meest vatbare groep voor eenzaamheid en depressie.

Alle leerlingen van het DKO een extra jaar bieden zou niet alleen ten goede komen van de kwaliteit van uw onderwijs maar ook van onze mentale gezondheid en veerkracht. Het zou ons op zijn minst een sprankeltje hoop bieden.

 

Mijnheer de Minister, mijnheer Weyts, GEEF ONS MEER TIJD!

Dank voor uw aandacht!

 

Teken hier de petitie!