10 rules for students and teachers

RULE 1
Find a place you trust, and then try trusting it for awhile.

RULE 2
General duties of a student — pull everything out of your teacher; pull everything out of your fellow students.

RULE 3
General duties of a teacher — pull everything out of your students.

RULE 4
Consider everything an experiment.

RULE 5
Be self-disciplined — this means finding someone wise or smart and choosing to follow them. To be disciplined is to follow in a good way. To be self-disciplined is to follow in a better way.

RULE 6
Nothing is a mistake. There’s no win and no fail, there’s only make.

RULE 7
The only rule is work. If you work it will lead to something. It’s the people who do all of the work all of the time who eventually catch on to things.

RULE 8
Don’t try to create and analyze at the same time. They’re different processes.

RULE 9
Be happy whenever you can manage it. Enjoy yourself. It’s lighter than you think.

RULE 10
“We’re breaking all the rules. Even our own rules. And how do we do that? By leaving plenty of room for X quantities.”

© Sister Corita Ken – Rule 10: John Cage

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs laat toe dat schoolbesturen autonoom een visie ontwikkelen over de organisatie en inhoud van het deeltijds kunstonderwijs volgens hun eigen artistieke en pedagogische inzichten. Een artistiek­pedagogisch project waarin het schoolbestuur zijn visie expliciteert, maakt duidelijk aan leerlingen (en ouders) waar de academie voor staat.

Artistiek-pedagogisch project RHoK

De Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht Etterbeek (RHoKacademie) behoort tot het Gemeenschapsonderwijs (GO!) RHoK beklem­toont door een actief pluralisme dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeen­schappelijke waarden en doelen. RHoK staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. RHoK is er voor iedereen (vanaf 6 jaar) die op basis van artistieke vaardig­heden wil geprikkeld worden om zichzelf te ontwikkelen op creatief, esthetisch, ethisch, intellectueel, kunsthistorisch, affectief, motorisch en sociaal vlak.

De ontmoeting in kunst staat centraal. De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. De klemtoon ligt op beide.

De leraars begeleiden de leerlingen tweeledig:

1. In hun persoonlijke groei.

Een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering maar gedifferentieerd is naar ieders gedrevenheid en specifieke onderwijsbehoefte.
De academie staat open en begeleidt leerlingen en studenten:
— die zich willen voorbereiden op het Hoger Onderwijs;
— die willen doorstromen naar de arbeidsmarkt;
— die hun vrije tijd creatief en artistiek willen besteden;
— die zich willen specialiseren in een bepaalde discipline.Elke leerling/student is eigen-aardig en verschillend. Onze geadapteerde onderwijsaanpak getuigt dan ook van een persoonsgerichte aanpak met respect voor de eigenwaarde, interesses, ambities en leertempo van elke leerling/student.

2. In hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie.

RHoK is een integere en krachtige leeromgeving van een onderzoekende gemeenschap waarin de leerling wordt opgenomen. In een veilige biotoop kunnen zij bouwen aan hun zelfvertrouwen.
Het deeltijds kunstonderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van de mens en zet zo aan tot actieve cultuur­participatie. We stimuleren expressiviteit, vakman­schap en kruis­bestuivingen tussen verschillende disciplines.
RHoK beoogt de verwerving van kennis en inzicht en de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes met een bijzondere aandacht voor een open, kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.
RHoK stimu­leert sociaal engagement, wereldsolidariteit, verdraag­zaamheid en brede belangstelling voor het kunstgebeuren hier en elders. Iedereen, zowel leerling als leraar dragen bij tot een stimulerende leeromgeving en het leer- en onderwijsproces.
We delen onze sterktes, werken samen en stellen ons open voor de inbreng van anderen om kwaliteit en solidariteit te bevorderen.
RHoK weet dit alles op unieke manier in te vullen met een brede waaier aan kunstopleidingen, gesteund door een veelzijdig team van leraren docenten, actief in het hedendaagse artistieke veld.
Bovendien heeft RHoK een uitgebreid netwerk aan samenwerkingsverbanden met diverse culturele partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daarbuiten.
RHoK verenigt leraars en leerlingen vanuit talrijke horizonten. Allen mensen die open en solidair zijn.
RHoK is een academie in en voor de wereld. Zij is internationaal georiënteerd.
Het APP van RHoK komt op democratische wijze tot stand. Het kan te allen tijde worden bijgestuurd in functie van externe en/of interne ontwikkelingen.

Het PPGO – De grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.